SZKOŁA PROWADZI REKRUTACJĘ PRZEZ CAŁY ROK.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU UCZNIA DO SZKOŁY:

Orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego  wydane przez Poradnię Psychologiczno—Pedagogiczną *(
orzeczenie  wydane z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym)

orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli takie posiada) *
Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego  — do pobrania w sekretariacie szkoły *
Odpis aktu urodzenia
Świadectwo szkolne
Odpis arkusza ocen
Wszelkie opinie  np. logopedyczne, 
psychologiczne itp.
Karta zdrowia
1 zdjęcie legitymacyjne *

*   dostarcza rodzic

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ 
W SEKRETARIACIE SZKOŁY OD PONIEDZIAŁKU 
DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00


Placówka przystosowana jest do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo 
Istnieje  możliwość dowozu uczniów busami transportu miejskiego - do i ze szkoły!