REJESTRY, EWIDENCJE

 1. księgi arkuszy ocen
 2. księgi uczniów
 3. księgi inwentarzowe środków trwałych
 4. księga kontroli zewnętrznej
 5. księga zastępstw
 6. protokoły rad pedagogicznych
 7. rejestr wydanych świadectw
 8. rejestr aktów nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego
 9. rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
 10. rejestr wydawanych zaświadczeń dla uczniów i pracowników
 11. rejestr uchwał rady pedagogicznej
 12. rejestr zarządzeń dyrektora
 13. rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej
 14. rejestr faktur
 15. rejestr przeglądów okresowych
 16. rejestr zwolnień lekarskich
 17. rejestr badań okresowych pracowników
 18. ewidencja czasu pracy
 19. ewidencja akt osobowych
 20. ewidencja ruchu uczniów
 21. ewidencja egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych
 22. ewidencja wniosków rodziców o dofinansowanie zakupu podręczników
 23. ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
 24. ewidencja odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

 

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych

 

 ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.