OSTATECZNY TERMIN składania wniosków 17 kwietnia 2024

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół

Wnioski o przyznanie dowozu dziecka do szkoły na rok szkolny 2024/2025, 

które spełniają kryteria określone w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe 

zostaną rozpatrzone maj/czerwiec 2023 r. przez Komisję przy Wydziale Edukacji

Formularz wniosku można pobrać ze strony Miasta Gdańska lub z pliku poniżej:

WE wniosek na dowóz 2023 (443.61 KB, pdf) 
Заява на безкоштовне перевезення дітей та учнів інвалідів маршрутками (47.75 KB)

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
Wypełniony wniosek wraz w kompletem dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu 
do 15 kwietnia 2024 r. do godziny 15.00.